Aborre biologi


Latinsk navn: Perca fluviatilis

Kendetegn:


Aborren er en rovfisk af familien pigfinnefisk, hvilket tydeligt kan mærkes på de hårde pigge på aborrens rygfinne. Den har udtalte striber, men farven kan variere en del afhængig af vandets farve og lysforhold. I klart og lavt vand med gode lysforhold er striberne tydelige, medens den er mere ensfarvet hos størrer individer på dybere vand. Strørrelsen overstiger sjældent 50 cm og 2 kilo. Hunnerne bliver generelt de største. Aborren har en speciel svømmeblære, som den ikke er i stand til at variere i størrelse i en fart. Aborrens svømmeblære reguleres af en kirtel med forbindelse til blodet. Gasreguleringen foregår langtsomt og er underlagt fiskens stofskifte. Den kan ikke hurtigt udligne et overtryk til svælget, som gedden.

Udbreddelse:

Dens udbreddelse er stor og den findes således i hele Euoropa og Asien. Den har en amerikansk fætter Perca flavesens, som stort set er identisk. Den er Danmarks mest udbredte rovfisk. Den findes i søer, moser, åer og floder og sågar i havet, hvis saltkoncentrationen ikke er for høj. Den trives således glimrende i inderfjorde, Øresund, bælterne og i Østersøens kystnære brakke vande. Som eneste undtagelse trives den ikke i stærke strømvande. Den kræver gode iltforhold med iltmængder på mere end 3 ml pr. liter vand.

Yngel:

Æggene klækkes efter 2-3 uger alt efter vandtemperaturen. Æggene måler ca 2 mm og fiskelarven måler 6 mm efter klækning.

Den nye yngel lever af dyreplankton, som dafnier, vandlopper og af små krebsedyr.

Aborrer under 10 cm lever af dyreplankton, krebsedyr og fiskelarver i små størrelser. I størrelsen fra 10 cm til ca. 20 cm overgår den til at inkludere insektlarver og småfisk i kosten. Ved en størrelse på 20 cm og en vægt på 100 - 150 gr. lever den hovedsageligt af småfisk. Det er yngel af skaller, rudskalle og småfisk som løjer, smelt, hork og ikke mindst mindre artsfæller. ”It´s a cruel world”.

Vækst:

År 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Længde 0,6 cm 8 cm 12 cm 16 cm 19 cm 22 cm 24 cm 26 cm 28 cm 30 cm
Som det ses af figuren vokser aborren temmeligt langsomt.

Væksten er betinget af tilstedeværelsen af rigelige fødemænger. I smådamme uden andre rovfisk opstår der let ”tusindbrødre” samfund, hvor fiskenes vækst stopper ved en bestemt størrelse pga. den hårde fødekonkurrence.

I brakvand vokser aborren betydeligt hurtigere pga. af et rigt udbud af fødeemner.

Levevis.

Aborren er en udbredt stimefisk, som jager i flok. Stimer af skaller, løjer eller smelt trænges sammen og angribes. Den kan også stå i ly af vegetation og overraske småfisk. Det kan virke, som om at stimen spredes en smule i løbet af dagtimerne, men at den samles om aftenen og igen om morgenen. Om natten søger individerne mod bunden og er ikke aktiv fødesøgende.

De enkelte årgange minimeres af predation. Man antager at 25 % af en årgang går til hver eneste år. Stimer med små individer træffes på lavere vand medens den med voksende størrelse oftest findes på dybere vand. Store fisk lever hovedsageligt frit i vandet. Om vinteren findes alle dog på dybere og dermed varmere vand. Det ser ud til at stimerne på dybere vand foretrækker hård bund.


Gydning.

Om foråret samles aborrene i ferske vande for at gyde. Gydning foregår på lavt vandt, når vandtemperaturen er omkring de 7-8 grader, hvilket i Danmark vil sige i løbet af april- maj måned. Hunnerne gyder op til 300.000 æg. Æggene lægges på udhængende grene eller anden tæt vegetation i lange geleagtige guirlander, som hannerne befrugter frit i vandet. Hannerne bliver kønsmodne i en alder på 2-3 år ca. 10-15 cm lange , medens hunnerne kønsmodnes i en alder af 3-6 år med en længde på ca. 20-25 cm. Hvis fiskene får lov til at gyde mindst en gang, giver det større mulighed for en reproducerende bestand. Nogle steder er der lokalt indført et mindstemål på 21 cm.